Powrót do wyboru tematów

UWAGA: Zapisy zespołów nauczycielskich dokonują dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół.
NIE są to zgłoszenia indywidualne.1. UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ W DOBIE REFORMY SYSTEMU EDUKACJI

2. OCENIANIE DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM I/LUB Z AUTYZMEM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

3. DZIECKO Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

4. OCENIANIE DZIECKA Z DOSTOSOWANYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

5. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

6. METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMI I DOSROSŁYMI

7. TOC DLA EDUKACJI - UCZYMY MYŚLENIA

8. INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

9. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

10. AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

11. METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

12. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

13. METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

14. DOSKONALENIE WYBRANYCH KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELA

15. DOBRA LEKCJA WYZWANIEM DLA REFLEKSYJNEGO NAUCZYCIELA

16. JAK PRZEPROWADZIĆ DOBRĄ LEKCJĘ

17. NEURODYDAKTYKA - CZ.I. JAK UCZYĆ ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI?

18. NEURODYDAKTYKA - CZ. II. PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI NEURODYDAKTYKI

19. MNEMOTECHNIKI - SKUTECZNY SPOSÓB ZAPAMIĘTYWANIA I UCZENIA SIĘ

20. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

21. DOSKONALENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCENIANIA

22. METODA PROJEKTÓW W EDUKACJI SZKOLNEJ

23. JAK ROZBUDZIĆ WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ UCZNIA DO PODEJMOWANIA WYZWAŃ EDUKACYJNYCH

24. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM?

25. JAK ZBUDOWAĆ SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO?

26. EWALUACJA PRACY NAUCZYCIELA

27. TUTORING W SZKOLE

28. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH?

29. JAK WDRAŻAĆ UCZNIÓW DO PROCESU SAMOKSZTAŁCENIA?

30. JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIÓW, STOSUJĄC RÓŻNE SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH?

31. SPOSOBY INDYWIDUALIZOWANIA PROCESU NAUCZANIA

32. ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU WARUNKIEM DOBRYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

33. JAK UCZYĆ, ŻEBY NAUCZYĆ? STRATEGIE AKTYWNEGO NAUCZANIA

34. O TRUDNEJ SZTUCE PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI

35. Z NEURODYDAKTYKĄ NA CO DZIEŃ

36. JEDNYM GŁOSEM O WARTOŚCIACH

37. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRACY Z UCZNIEM DYSFUNKCYJNYM

38. ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI

39. NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

40. NAUCZYCIEL JAKO MEDIATOR W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH

41. JAK SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PAŃSTWA WOBEC SZKÓŁ?

42. RODZIC ROSZCZENIOWY W SZKOLE

43. JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI

44. HIGIENA GŁOSU - PODSTAWOWE ZASADY

45. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W TEORII I PRAKTYCE

46. INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO

47. PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

48. TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ - NAUCZANIA

49. KOMPUTER W POMIARZE DYDAKTYCZNYM I OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

50. ETYKIETA W MIEJSCU PRACY

51. WYCHOWAWCY I RODZICE - ZASADY SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

52. BUDOWANIE WIZERUNKU SKUTECZNEGO WYCHOWAWCY

53. W ŚWIECIE WARTOŚCI - KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I POSTAW WYCHOWANKÓW

54. KUJAWSKO-POMORSKA PLATFORMA EDUKACYJNA EDUPOLIS INTERAKTYWNYM NARZEDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES KSZTAŁCENIA

55. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.I

56. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.II

57. INNOWACYJNE PREZENTACJE W PREZI

58. INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS

59. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

60. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRATCH

61. MOBILNE EDUKACJA. JAK WYKORZYSTAĆ MOBILNE URZĄDZENIA I APLIKACJE NA LEKCJACH?

62. WYKORZYSTANIE CHMURY KOMPUTEROWEJ W PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

63. WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

64. TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

65. ANKIETY I SONDY - INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERAMIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

66. FORMA TESTOWA - ZESPÓŁ NAUCZYCIELI