Powrót do wyboru tematów

1. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH / CURRENT TENDENCIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

2. JĘZYK ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH / TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

3. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO ANGIELSKU / TEACHING ENGLISH IN ENGLISH

5. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ DEVELOPING LANGUAGE SKILLS -PREPARATION FOR THE MATURA EXAM

6. FORMATIVE ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE / OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

7. NARZĘDZIA INTERNETOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / INTERNET TOOLS IN EFL LEARNING AND TEACHING

8. PRACA Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

10. DOBRA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / GUTER DAF-UNTERRICHT

11. FORMATIVE BEURTEILUNG IM DaF-UNTERRICHT / OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

12. ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO /ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVEN SPRACHFERTIGKEITEN IM DAF-UNTERRICHT

13. METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AKTIVIERENDE METHODEN IM DAF-UNTERRICHT

14. ROZWIJANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ / ENTWICKLUNG DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHT

15. JĘZYK KOMUNIKACJI NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / DEUTSCHUNTERRICHT AUF DEUTSCH

16. INTEGRACJA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / INTEGRIERUNG DER EINZELNEN FERTIGKEITEN IM DAFUNTERRICHT

17. KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA NAUCZYCIELI NA POZIOMIE A1 CZ. II

18. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM A2+ (CZĘŚĆ 2)

19. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM B1 (CZĘŚĆ 2)

20. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM C1+ (CZĘŚĆ 2)

21. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA OBCEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

22. SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

23. EGZAMIN ZEWNĘTRZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO TEGO EGZAMINU

24. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego

25. Forum Praktyków „Samodzielność i kreatywność w uczeniu się języków obcych"

26. FORUM PRAKTYKÓW „SAMODZIELNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W UCZENIU SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH"

27. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

28. Nowatorskie podejście do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych z wykorzystaniem transferu językowego. Jak zainteresować i zmotywować do nauki pokolenie C?

29. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (TUCHOLA)

30. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO