Powrót do wyboru tematów

1. Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych/ Current tendencies in foreign language teaching

2. Wykorzystanie opowiadań i bajek na lekcji języka angielskiego/ Storytelling in the English language classroom

3. Dobra lekcja języka angielskiego/A good lesson of English as a foreign language

4. Jak się uczyć języka angielskiego?/Learning how to learn English

5. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

6. Ocenianie kształtujące w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego/Formative assessment in the process of learning and teaching English as a foreign language

7. Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego/Internet tools in ELF learning and teaching

8. Praca z uczniem z dysleksją na lekcji języka angielskiego

9. Time and tense, czyli jak rozumieć i tłumaczyć odwzorowanie czasu w czasach gramatycznych języka angielskiego/Time and tense, or how to understand and explain the way time is expressed in the tenses of English

10. Wyrażanie przyszłości w języku angielskim – anything goes?Expressing the future in English – anything goes?

11. Okresy warunkowe – te prawdziwe i te, które się pod nie podszywają, czyli jak wyrazić rzeczywistość czasami nierzeczywistymi/Conditionals and pseudo-conditionals – talking about the real using the unreal

12. Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych

13. Nadpobudliwość psychoruchowa

14. ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

16. Specyficzne zaburzenia rozwoju języka

17. Wczesna interwencja logopedyczna

18. Objawy zaburzeń rozwojowych w świetle profilaktyki logopedycznej

19. JĘZYK „ŻYRAFY W SZKOLE -POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W PRAKTYCE SZKOLNEJ

20. BEHAWIORALNA MODYFIKACJA TRUDNYCH ZACHOWAŃ

21. Higiena głosu - podstawowe zasady

22. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

23. WYCHOWAWCY I RODZICE - ZASADY SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

24. TRUDNY UCZEŃ - TRUDNA KLASA

25. Program ogólnopolski: szkoła dla rodziców i wychowawców

26. ABC SKUTECZNEGO WYCHOWAWCY

27. Sekrety autoprezentacji i efektywnego wystąpienia publicznego

28. AKADEMIA DOBRYCH MANIER- wychowawcy i nauczyciele (warsztaty)

29. Warto mediować

30. BEZPIECZNA BYDGOSZCZANKA (GRUPA II)

31. BEZPIECZNA BYDGOSZCZANKA (GRUPA III)

32. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

33. ODŻYWIANIE MÓZGU, CZYLI DIETA NA SZÓSTKĘ

34. MÓZG JAKO ORGAN SPOŁECZNY

35. WIOSENNE POPOŁUDNIE W MUZEUM

36. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM B1 (CZĘŚĆ 1)

37. Kurs języka angielskiego dla nauczycieli - poziom B2 (część 1)

38. Kurs języka angielskiego dla nauczycieli - poziom C2 (część 1)

39. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH