Powrót do wyboru tematów

1. Projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem oceniania kształtującego

2. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie oceniania

3. Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

4. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO SAMOOCENY I OCENY KOLEŻEŃSKIEJ?

5. KOMPUTER W POMIARZE DYDAKTYCZNYM I OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

6. KOMPUTER W POMIARZE DYDAKTYCZNYM I OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM