Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i dorosłymi

Rysicielstwo| sposobem na skuteczne uczenie się

Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym

Pedagogika zabawy w praktyce szkolnej

Animacja muzyczna| w pedagogice zabawy

Muzykoterapia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Jednym głosem o wartościach

Ruch, działanie, humor - neurodydaktyka w  praktyce

Przełamać schematy w edukacji

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jak motywować uczniów do nauki?

Higiena głosu - podstawowe zasady

Jak prowadzić edukację rodziców?

Pomoc psychologiczno pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Nadpobudliwość psychoruchowa

Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych - z

Modelowanie przez dorosłych zachowań uczniów - forma dla personelu pomocniczego

Etykieta w miejscu pracy

Wychowawcy i rodzice - zasady skutecznej współpracy

Nowy uczeń w klasie - włączenie do zespołu

Jak uczyć, żeby nauczyć? strategie aktywnego nauczania

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Jak wdrażać uczniów do procesu samokształcenia?

Zespołowe działania nauczycieli w kontekście pracy szkoły i wymagań zewnętrznych

Sposoby indywidualizowania procesu nauczania i uczenia się

Tutoring w szkole

Jak wspierać ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

Komputerowe wspomaganie oceniania uczniów (bukowiec)

Mnemotechniki sposobem na zapamiętywanie i uczenie się- więcbork

Ocenianie szkolne a wspomaganie rozwoju ucznia

Prawo autorskie w szkole

Neurodydaktyka - część i jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Neurodydaktyka - część ii projektowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami neurodydaktyki

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Jak zwiększyć skuteczność edukacji szkolnej?

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie oceniania

Projektowanie zmian w systemie dydaktycznym nauczyciela na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej

Informacja zwrotna jako forma wspierania ucznia w procesie uczenia się

Strategie i techniki oceniania kształtującego

Ogólne założenia modelu pracy z uczniem zdolnym

Ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela

Ewaluacja wewnętrzna jako autonomiczne działanie szkoły

Jak zaplanować dobrą lekcję?

Warsztat pracy początkującego nauczyciela

Myślenie wizualne - (nie)zwyczajne notatki wspierające proces uczenia się

Ocenianie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i/lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

Dziecko z autyzmem, zespołem aspergera w szkole ogólnodostępnej

Ocenianie dziecka z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi

Tablica interaktywna |w procesie dydaktycznym

środowisko scratch |- podstawy programowania

Nauka programowania wizualnego -scratch junior w edukacji wczesnoszkolnej

Interaktywne aplikacje edukacyjne w learningapps

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

Praca w chmurze

Platforma edupolis - sieć współpracy międzyszkolnej

Zmiany i nowelizacja statutu w szkole

„zasady tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020”

Leśna skrzynia skarbów| - inauguracja xi edycji projektu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Leśna skrzynia skarbów - inauguracja xi edycji projektu 2

Tworzenie planu rozwoju zawodowego |przez nauczyciela kontraktowego ubiegającego się | o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Tworzenie planu rozwoju zawodowego | przez nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans | na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli na poziomie a1 +

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkół

Wprowadzenie| do sieci komputerowych

Szkolny doradca zawodowy|- nowe wyzwania i nadzieje

Dziecko z autyzmem,| zespołem aspergera |w szkole ogólnodostępnej sp legbąd

Nowy wymiar| kształcenia zawodowego

Vademecum nauczyciela chemii

Konferencja metodyczna| dla nauczycieli |wychowania fizycznego

Zadania świetlicy| związane z wdrażaniem dziecka| do świata wartości

Zadania świetlicy| związane z wdrażaniem dziecka| do świata wartości

System informacji oświatowej (sio web)| w przeglądarce internetowej| wraz z praktyczną obsługą aplikacji

Vademecum nauczyciela matematyki - wdrażanie nowej podstawy programowej

Kurs języka angielskiego |dla nauczycieli - poziom b1 (część 2)

Kurs języka angielskiego |dla nauczycieli - poziom b2 (część 2)

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli - poziom c2 (część 1)

Przyszłość edukacji polonistycznej |wyznaczana nowymi podstawami programowymi. |planowanie pracy |na lekcjach języka polskiego| w nowym roku szkolnym

Wolność jest w nas. kościół katolicki w prl

Wybrane zagadnienia| nowej podstawy programowej| języka polskiego |w aspekcie współpracy polonisty |i nauczyciela bibliotekarza

Wybrane zagadnienia| nowej podstawy programowej| języka polskiego w aspekcie współpracy |polonisty i nauczyciela bibliotekarza

Planowanie pracy dydaktycznej| nauczyciela biologii |z wykorzystaniem wyników |egzaminu maturalnego

Czy mogę uczyć fizyki tak jak "zawsze"? realizacja podstawy programowej |w szkole ponadpodstawowej

Tabata w szkole

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami

Tabata w szkole

Nowomedialne wspomaganie pracy nauczyciela humanisty

Czy fizykę w szkole można polubić? |czyli fizyka jako |podstawowy przedmiot przyrodniczy

Spacer ulicami międzywojennej bydgoszczy

I laboratorium daltońskie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego| w szkołach podstawowych

Matura z matematyki 2019

Założenia nowej podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości

Jak tworzyć nowe media |za pomocą urządzeń mobilnych |- sposób na realizację projektów edukacyjnych

Jak tworzyć nowe media |za pomocą urządzeń mobilnych| - sposób na realizację projektów edukacyjnych

Popołudnie w muzeum

Nauczyciel z pasją tworzy bloga

Dziecko z autyzmem, |zespołem aspergera |w szkole ogólnodostępnej (sp jeżewo)

Jak tworzyć nowe media za pomocą urządzeń mobilnych- sposób na realizację projektów edukacyjnych

Tajemnice myślenia matematycznego: dlaczego nie wszystkie dzieci lubią matematykę? toruń

Jak tworzyć nowe media za pomocą urządzeń mobilnych - sposób na realizację projektów edukacyjnych.

Jak tworzyć nowe media za pomocą urządzeń mobilnych-sposób na realizację projektów edukacyjnych

Sieć współpracy i samokształcenia dla wicedyrektorów

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego

Wykorzystanie narzędzi gis |w analizie i prezentacji |danych przestrzennych

Realizacja podstawy programowe z geografii w szkole ponadpodstawowej

Edukacja - inspiracja

Czysto w lesie, czysto w mieście

Plastyka w szkole (iii edycja)

Program ogólnopolski |ekonomia na co dzień |w szkole podstawowej

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

Rola nauczyciela bibliotekarza |w realizacji| nowej podstawy programowej

Zarządzanie sobą w czasie

Platforma szkoła-uczelnia-pracodawca perspektywą| dla kształcenia branżowego

Popołudnie w muzeum| świąteczne warsztaty w muzeum

Praca w chmurze| i na platformie edupolis

Forum praktyków "bezpieczne i celowe wykorzystanie tik w realizacji podstawy programowej |w zakresie języka obcego"

Samorządność dziecka| jako nauka demokracji

Edukacja filmowa |w procesie dydaktycznym

Spotkanie online: praca zdalna nauczyciela bibliotekarza

Wprowadzenie do systemu linux

Akademia filmowa nauczycieli-filmowy klub nauczyciela

świąteczne kolędowanie

środowisko scratch |w edukacji wczesnoszkolnej

Rozwój kompetencji – przedsiębiorczość, inicjatywność – kształtowanie postaw ucznia_więcbork

Stosowanie oceniania kryterialnego i holistycznego w praktyce

Odpowiedzialność nauczyciela |za organizację wycieczki szkolnej

Odpowiedzialność dyrektora za organizację wycieczki szkolnej-13.02. 2020r.

Ogród zmysłów-zabawy polisensoryczne w przedszkolu

Próbna matura z matematyki kpcen 2019/2020

Odpowiedzialność nauczyciela |za organizację wycieczki szkolnej

Ku wolności. bydgoszcz 1914-1920

Pozwólcie mi działać, doświadczać, | poznawać

Popołudnie w muzeum

Wstęp do biologii pszczół i rodziny pszczelej w ramach projektu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego| "ul na kółkach"

Jak wykorzystać |potencjał mózgu w uczeniu się?

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi |i dorosłymi

Skąd nasz ród?

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Rozwijanie kompetencji kluczowych podczas lekcji fizyki |w szkole podstawowej

Zarządzanie sobą w czasie-25.03.2020 .

Kompendium prawa wewnątrzszkolnego

Obserwacja zajęć/lekcji jako narzędzie pracy dyrektora przedszkola/szkoły-26.03.2020 r.

Dlaczego warto stymulować mózg aktywnością fizyczną?

Szkolenie międzynarodowe-akustyka-natura dźwięku

Siła kontraktu

Kontrakt jako narzędzie wspierające ucznia i nauczyciela

Jak pomóc dziecku z tdudnościami na lekcjach?

Muzykoterapia w edukacji przedszkolnej| i wczesnoszkolnej

Jak zainteresować uczniów historią?

Trzeci wymiar edukacji - |od pomysłu do wydruku

Promieniowanie jonizujące – wyrafinowane narzędzie do walki| ze współczesnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Prof. włodzisław duch „przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki”

Dr tomasz witkowski "jak szukać dowodów w powodzi psychopedagogicznych mitów?”

Metody aktywizujące w pracy |z dziećmi i dorosłymi

Zajęcie czytelniczo-wychowawcze z elementami biblioterapii w bibliotece szkolnej

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki. konferencja w koronowie

Jak wspomagać rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - inowrocław

Jak wspomagać rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - nakło nad notecią

Rysicielstwo sposobem na skuteczne uczenie się

Metody aktywizujące w pracy |z dziećmi i dorosłymi

Piłka ręczna - nauczanie techniki i taktyki gry w ataku pozycyjnym

Mnemotechniki - sposobem na zapamietywanie i uczenie się - strzelce górne

Jak wspomagać rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogilno

Biblioteka szkolna pokojem zagadek

Oswajamy wydruk 3d

Ułatwmy sobie pracę, czyli tik w edukacji

Giving and receiving formative feedback in the process |of teaching/learning english online |- part 1

Giving and receiving formative feedback in the process of teaching/learning english online | part 2

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów w dobie nauczania zdalnego. tworzenie testów na platformie edukacyjnej moodle

Efektywne metody pracy zdalnej z matematyki w szkole podstawowej

Efektywne metody pracy zdalnej z matematyki w szkole ponadpodstawowej

Let’s talk in english about … teaching and learning english

Webinarium: szkoła do góry nogami. jak zarządzać w warunkach zawieszenia zajęć

Webinarium: nadzór dyrektora |nad awansem zawodowym nauczyciela

Praca on-line z uczniami

Budowanie pozytywnego klimatu w grupie - pomsły na zabawy integrujące

Nie tkwij w stresie - to szkodzi

Jak wspierać uczniów i rodziców podczas nauki zdalnej?

Sprawna komunikacja – sprzymierzeńcem dobrych relacji.

Edukacja w czasach pandemii wirusa covid – 19

Komputerowe wspomaganie oceniania uczniów (e)

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej -odpowiedzialność |i zadania dyrektora /nauczyciela-22.04.2020

Ms teams - organizacja i realizacja lekcji online

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Odpowiedzialność nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej-19.05.2020

Odpowiedzialność dyrektora za organizację wycieczki szkolnej-28.05.2020 r.

Classroom w edukacji zdalnej - warsztat pracy nauczyciela

Webinarium: procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Webinarium: procedury i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Webinarium: procedury i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli na poziomie a2

Nadzór pedagogiczny |nad zajęciami realizowanymi |w formie kształcenia zdalnego

Motywacja ucznia do nauki języka niemieckiego jako drugiego języka na trzecim etapie edukacyjnym

Wybór szkoły w kontekście tymczasowości i niepewności

Nauczanie zdalne. zobacz, jak to robią inni?

Depresja z perspektywy nauczyciela

Informacja zwrotna w edukacji zdalnej

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (czerwiec 2020)

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Sprawozdanie z działań doradcy zawodowego

Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Praktyczne wykorzystanie ms teams w nauczaniu zdalnym