CEN Bydgoszcz 6        


A A A

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1.  Jak rozwijać mowę i myślenie dziecka

 2. Jak przygotować dziecko do prawidłowego rysowania i pisania?

 3. Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu

 4. Pokazywane piosenki i zabawy sensomotoryczne

 5. Zdalnie, nie tylko w czasie epidemii

 6. Rysicielstwo sposobem na skuteczne uczenie się

 7. Nadpobudliwe czy nieposłuszne?

 8. Podróż do praw dziecka

 9. Jak wspomagać rozwój zdolności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 10. Profilaktyka wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
 

JĘZYK POLSKI. DZIENNIKARSTWO 

 1. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Planowanie pracy

 2. Integracja treści kształcenia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

 3. Integracja treści kształcenia na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

 4. Jak napisać szkic krytyczny? Tworzenie tekstu własnego na egzaminie maturalnym

 5. Uczniu, odezwij się! O sztuce mówienia na temat w czasie lekcji języka polskiego

 6. Twórcze lekcje języka polskiego – rola i zadania nauczyciela w pracy z uczniem
 

JĘZYK ANGIELSKI 

 1. Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych/ Current tendencies in foreign language teaching

 2. Opowiadania i bajki na lekcji języka angielskiego/ Storytelling in the English language classroom

 3. Dobra lekcja języka angielskiego/ A good lesson of English as a foreign language

 4. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 5. Jak uczyć się języka angielskiego?/ Learning how to learn English

 6. Odwrócona lekcja języka angielskiego/ Flipping the English classroom

 7. Udzielanie i otrzymywanie kształtującej informacji zwrotnej w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego/
  Giving and receiving formative feedback in the process of teaching/learning English


 8. Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego/ Internet tools in EFL learning and teaching

 9. Praca z uczniem z dysleksją na lekcji języka angielskiego

 10. Time and tense, czyli jak rozumieć i tłumaczyć odwzorowanie czasu w czasach gramatycznych języka angielskiego/
  Time and tense, or how to understand and explain the way time is expressed in the tenses of English


 11. Czas i podróże, wzloty i upadki – metaforyczna logika wybranych angielskich idiomów/
  Time and journeys, ups and downs – the metaphorical logic of selected English idioms
 

JĘZYK NIEMIECKI

 1. Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego/ Aktivierende Methoden im DaFUnterricht

 2. Strategie uczenia się języka niemieckiego/ Lernstrategien im DaF-Unterricht
 

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE 

 1. Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

 2. Młody odkrywca. Jak rozwijać kompetencje badawcze ucznia na zajęciach pozalekcyjnych w obszarze nauk przyrodniczych?

 3. Ocenianie kształtujące na lekcjach chemii

 4. Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

 5. Zagraj w chemię. Zastosowanie gier dydaktycznych na lekcjach chemii
 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

 1. Nauczanie zdalne w edukacji 

 2. Jak ułatwić sobie pracę, czyli TIK w edukacji

 3. Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu i uczeniu się

 4. Środowisko Scratch – podstawy programowania w edukacji wczesnoszkolnej 

 5. Organizacja i realizacja lekcji online – MS Teams

 6. Nauka programowania w języku Python – poziom podstawowy

 7. Nauka programowania w C++ - poziom podstawowy

 8. Grafiki komputerowe w dydaktyce

 9. Praca w chmurze – praktyka szkolna

 10. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
   
 11. Interaktywne aplikacje edukacyjne w LearningApps

 12. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela

 13. Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w kształceniu ogólnym i zawodowym

 14. Oswajamy wydruk 3D

 15. Wprowadzenie do systemu LINUX

 16. Struktura sieci komputerowych – nauka przez symulację

 17. Wstęp do baz danych, język SQL
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 1. Program nauczania wychowania fizycznego w praktyce. Tworzyć czy modyfikować?

 2. Nauczyciel wychowania fizycznego jako mentor

 3. Ocenianie kształtujące w wychowaniu fizycznym

 4. Tabata w szkole
 

TECHNIKA I ROBOTYKA

 1. Nauka programowania przez zabawę
 

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 2. Depresja nastolatków

 3. Sekrety autoprezentacji i dobrego wystąpienia publicznego
 

OCENIANIE

 1. Strategie i techniki oceniania kształtującego

 2. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie oceniania
 

METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ

 1. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 2. Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśnia. Rozumienie czytanego tekstu nie tylko literackiego warunkiem dobrych efektów kształcenia (nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych)

 3. Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśnia. Rozumienie czytanego tekstu nie tylko literackiego warunkiem dobrych efektów kształcenia (nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół ponadpodstawowych)

 4. Warsztat pracy początkującego nauczyciela 

 5. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej

 6. Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 7. Jak zaplanować dobrą lekcję?

 8. Innowacje pedagogiczne możliwością realizacji pasji nauczycieli i rozwijania zainteresowań ucznia
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

 1. Monitorowanie realizacji podstawy programowe

 2. Badam, by działać lepiej, czyli o ewaluacji pracy dydaktycznej nauczyciela
 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 1. Program ogólnopolski Ekonomia na co dzień wspierający doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

 2. Jak wspierać ucznia w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej?

 3. Mapa Karier – narzędzia interaktywne w doradztwie zawodowym

 4. Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego w szkole
 

SZKOLNICTWO BRANŻOWE 

 1. Rodzaje, obszary i formy współpracy szkoły z potencjalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego

 2. Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu zawodowego

 3. Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Gdzie? Jak? Kiedy?

 4. Metoda tekstu przewodniego w praktycznej nauce zawodu
 

AWANS ZAWODOWY 

 1. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

 2. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego
 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 1. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część I

 2. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część II

 3. Odpowiedzialność dyrektora za organizację wycieczki szkolnej

 4. Obserwacja zajęć jako narzędzie pracy dyrektora przedszkola i szkoły

 5. Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela 

 6. ABC pracy „nowego” dyrektora szkoły, przedszkola w świetle przepisów prawa

 7. Prawo autorskie w praktyce szkolnej

 8. Kontrola zarządcza w oświacie

 9. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły z wykorzystaniem TIK

 10. Zadania i rola wicedyrektora w placówce oświatowej

 11. Obserwacja lekcji języka obcego na przykładzie lekcji języka angielskiego

 12. Ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły

 13. Odpowiedzialność nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej

 14. ABC bezpieczeństwa nauczycieli
 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!