Aktualnie znajdujesz się na:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

19 maja 2022 roku Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz Jego Magnificencja prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie nauk pedagogicznych i nauk ścisłych.

Porozumienie zakłada:

  • wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów naukowo-badawczych  i   analitycznych oraz opracowywanie i upowszechnianie ich wyników
  • współpracę w zakresie edukacji szkolnej, w tym przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, doskonalenia zawodowego oraz inicjatyw o charakterze edukacyjnym i popularyzującym naukę
  • współpracę w realizacji projektów i grantów edukacyjnych
  • organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych
  • współpracę w zakresie merytorycznego przygotowania raportów i publikacji oraz innych materiałów o charakterze naukowo-dydaktycznym
  • promowanie wśród nauczycieli oferty edukacyjnej uczelni celem upowszechniania idei kształcenia wyższego wśród młodzieży
  • wspieranie inicjatyw edukacyjnych
  • inne działania związane z transferem wiedzy i technologii oraz wprowadzania innowacji   pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli również Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW w Bydgoszczy dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., dziekan Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy dr hab. Helena Ostrowicka, adiunkt badawczo-techniczny Instytutu Fizyki UKW w Bydgoszczy dr Lidia Mosińska oraz wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy dr Violetta Panfil-Smolińska.

W przeszłości obie instytucje wspólnie organizowały z sukcesem wiele przedsięwzięć. Podpisane  porozumienie nie tylko potwierdza konieczność dalszej współpracy, umacnia partnerstwo między stronami, ale także rozszerza działania oraz otwiera na jeszcze większe wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

Oprac. Robert Preus

Autor zdjęć: Magdalena Sikorska-Cupa.

Opcje strony

do góry