Opinie Klientów

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ROMA GORCZYCA, roma.gorczyca@cen.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3493150 w. 28<. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek został wybudowany w 1864 roku, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich.
  2. Korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,20 m., na piętro prowadzą szerokie schody.
  3. Brak środków technicznych (np. platform, wind) umożliwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń. Brak toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych.
  4. Na parkingu nie ma miejsc postojowych ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
  5. Zapewniony jest wstęp do budynku z psem asystującym.
  6. Punkt Informacyjny oraz tablica z rozkładem pomieszczeń znajduje się na parterze. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry