Opinie Klientów

Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju

OPIS PROJEKTU - ZAPISZ SIĘ

 Kompleksowe wspomaganie szkół to forma uwzględniająca zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Obejmuje efektywne działania skupione na realizacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli wynikających z diagnozy, w formach i sposobach ustalonych i zaakceptowanych przez grono pedagogiczne. Nauczyciele są inicjatorami, twórcami i realizatorami programu.
Rolą KPCEN jest wspieranie i towarzyszenie w drodze do rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela.
Wspólne podejmowanie różnorodnych działań obejmujących wszystkie obszary pracy szkoły/przedszkola pozwala osiągnąć podstawowy cel wspomagania, jakim jest podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli.

Głównymi założeniami programu jest:

 • realizacja wszystkich szkoleń, konsultacji specjalistów w miejscu pracy nauczycieli
 • dostosowanie programu szczegółowego i form doskonalenia do potrzeb placówki
 • wsparcie ekspertów przedmiotowych
 • szkolenia zgodne z zasadami współczesnej dydaktyki
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli
 • całoroczna merytoryczna i organizacyjna opieka nauczycieli konsultantów.

Korzyści z udziału w programie:

 • spójność działań zespołów przedmiotowych nauczycieli
 • wzrost motywacji do podejmowania rozwiązań na rzecz wzajemnego rozwoju
 • trwałe zmiany jakościowe w wybranym obszarze funkcjonowania szkoły/przedszkola
 • zwiększenie satysfakcji uczniów i ich rodziców.

 

Program

 • diagnoza obszaru rozwojowego szkoły we współpracy z dyrektorem i nauczycielami 
 • projektowanie kierunków rozwoju szkoły/przedszkola
 • opracowanie Rocznego Planu Wspomagania oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki
 • przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym RPW (konsultacje, warsztaty, szkolenia, opracowywanie wzorców dokumentów i inne w zależności od potrzeb placówki)
 • wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań
 • monitorowanie efektów działań, ewaluacja wspólnie zrealizowanych działań, analiza efektów i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.

 

 

Zasady organizacji programu:

1. Program jest opracowany przez zespół nauczycieli konsultantów we współpracy z radą pedagogiczna szkoły, która przystąpiła do wdrażania programu. 

2. Realizowane zadania/tematy szkoleń uwzględniają wnioski wynikające z diagnozy potrzeb szkoły/placówki

3. Liczba godzin, koszt realizacji programu - do uzgodnienia z placówką/szkołą

 

Organizator

Wiesława Kitajgrodzka
52 34 93 150 w. 72
wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry