Wspomaganie szkół w rozwoju

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w rozwoju

Organizacja

Kompleksowe wspomaganie szkół to forma uwzględniająca zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Obejmuje efektywne działania skupione na realizacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli wynikających z diagnozy, w formach i sposobach ustalonych i zaakceptowanych przez grono pedagogiczne. Nauczyciele są inicjatorami, twórcami i realizatorami programu.
Rolą KPCEN jest wspieranie i towarzyszenie w drodze do rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela.
Wspólne podejmowanie różnorodnych działań obejmujących wszystkie obszary pracy szkoły pozwala osiągnąć podstawowy cel wspomagania jakim jest  podniesienie jakości i efektywności pracy szkół
i placówek.

Głównymi założeniami programu jest:

 • realizacja wszystkich szkoleń, konsultacji specjalistów w miejscu pracy nauczycieli
 • dostosowanie programu szczegółowego i form doskonalenia do potrzeb placówki
 • wsparcie ekspertów przedmiotowych
 • szkolenia zgodne z zasadami współczesnej dydaktyki, w tym neurodydaktyki
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli
 • całoroczna merytoryczna i organizacyjna opieka nauczycieli konsultantów.


Czas realizacji programu do uzgodnienia. 

Koszt do uzgodnienia w zależności od liczby godzin.


Organizator

Wiesława Kitajgrodzka
52 34 93 150 w. 72
wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl

 

Program

 • Diagnoza obszaru rozwojowego szkoły we współpracy z dyrektorem i nauczycielami
 • Projektowanie kierunków rozwoju szkoły
 • Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki
 • Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym RPW (konsultacje, warsztaty, szkolenia, opracowywanie wzorców dokumentów i inne w zależności od potrzeb placówki)
 • Wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy, w tym monitorowanie efektów działań
 • Ewaluacja wspólnie zrealizowanych działań, analiza efektów i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.

Korzyści z udziału w programie:

 • spójność działań zespołów przedmiotowych nauczycieli
 • wzrost motywacji do podejmowania rozwiązań na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • trwałe zmiany jakościowe w wybranym obszarze funkcjonowania szkoły/placówki.
 • zwiększenie satysfakcji uczniów i ich rodziców.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry