Zakres wsparcia

Placówka zapewnia szkołom ćwiczeń m.in.:

profesjonalną kadrę / trenerów edukacyjnych do realizacji zadań merytorycznych:

 • planowania lekcji
 • organizowania i przeprowadzania warsztatów i konferencji
 • opiniowania materiałów dydaktycznych
 • wspierania sieci współpracy i samokształcenia
 • kompleksowego wsparcia w zakresie dydaktyki i wychowania
 • konsultacji dotyczących różnych obszarów (zob. tabela)
 • salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny
 • salę informatyczną wyposażoną w 16 nowoczesnych komputerów, drukarkę 3D, projektor Full HD
 • sprzęt komputerowy
 • platformę ClickMeeting do realizacji zajęć zdalnych (warsztatów, konferencji)
 • miejsce do publikacji na łamach Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Edukacyjnego UczMy
 • promocję działań edukacyjnych na stronach placówki cen.bydgoszcz.pl, facebookKPCEN Bydgoszcz
 • upowszechnianie działań wśród partnerów
 • promocję wydarzeń na stronach województwa kujawsko-pomorskiego kujawsko- pomorskie.pl, edupolis.pl
 • materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów (artykuły, multimedia, publikacje zwarte)

Proponujemy również wsparcie metodyczne nauczycieli konsultantów w zakresie m.in:

 • procesu nauczania – uczenia się
 • istoty uczenia się w kontekście współczesnej wiedzy neurobiologicznej
 • dobrej lekcji
 • planowania pracy dydaktycznej nauczyciela – planowanie wynikowe i metodyczne. (scenariusz, konspekt, plan metodyczny, plan wynikowy)
 • kryteriów obserwacji lekcji
 • środków dydaktycznych
 • struktury lekcji
 • taksonomii celów kształcenia
 • formułowania celów kształcenia – cele ogólne i szczegółowe, operacyjne i nieoperacyjne, cele w języku nauczyciela i ucznia
 • uwzględniania zasad kształcenia w procesie dydaktycznym
 • strategii efektywnego nauczania
 • metod i technik nauczania-uczenia się
 • projektu edukacyjnego
 • mnemotechnik
 • projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem - struktury i toku , zasad dydaktyki, celów kształcenia, tematów lekcji,metod i techniki nauczania, środków dydaktycznych
 • projektowania procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami neurodydaktyki
 • projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem temperamentów uczniów, preferencji sensorycznych i typów inteligencji
 • oceniania kształtującego
 • formułowania kryteriów wymagań, NaCoBeZu
 • udzielania informacji zwrotnej
 • rozwijania kompetencji kluczowych
 • indywidualizowania nauczania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • uczenia się we współpracy
 • pracy ucznia w zespołach zadaniowych
 • planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
 • samokontroli i samooceny pracy ucznia
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych
 • organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów
 • motywacji ucznia do uczenia się
 • kompetencji współczesnego nauczyciela
 • diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia
 • sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • projektowania zmian w systemie dydaktycznym nauczycieli na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
 • ewaluacji pracy nauczyciela.
 • innowacji pedagogicznych
 • technologii informacyjno-komunikacyjne w procesie nauczania - uczenia się.

Opcje strony

do góry