Pracownia Zarządzania i Diagnozy

kierownik: Grzegorz Nazaruk - kadra kierownicza szkół/placówek,  przepisy prawa oświatowego, awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, rady rodziców

 • Danuta Frankowska - kadra kierownicza szkół/placówek, bezpieczeństwo w szkole-przepisy prawa, zarządzanie sobą w czasie, inspektor BHP
 • Jan Szczepańczyk - pomiar dydaktyczny, ocenianie…, (robotyka,programowanie)

Celem Pracowni Zarządzania i Diagnozy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego
 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej

Zadania pracowni realizujemy poprzez następujące formy:

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki
 • sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy
 • wojewódzki system informacji pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą
 • kurs dla kierowników form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty, seminaria
 • wykłady
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje
 • konsultacje

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • pracownicy organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Opcje strony

do góry