Pracownia Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego

kierownik:  Wiesława Kitajgrodzka - geografia, przyroda, edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, egzaminy zewnętrzne, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty

 • Krzysztof Chabasiński - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego,                                                                                 inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego)
 • Roma Gorczyca - kształcenie  branżowe, technologie informacyjno-komunikacyjne  w szkole  ponadpodstawowej
 • Ewa Wierzchowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławkiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego)
 • Sylwia Gwizdała - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli informatyki, nauczycieli innych przedmiotów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej i rad pedagogicznych szkół  podstawowych obszaru m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego) 
 • Agnieszka Sadowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli fizyki i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszcz oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego)

Celem Pracowni Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół  i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły  i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli: 
  - geografii, przyrody 
  - informatyki 
  - kształcenia branżowego, przedmiotów praktycznych i teoretycznych. 
  - doradców zawodowych 
  - nauczycieli różnych specjalności w zakresie informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych
 • wspierane nauczycieli wszystkich specjalności w podejmowaniu nowatorskich inicjatyw i organizowanie warunków do wymiany doświadczeń oraz promowanie działań w zakresie dobrych praktyk
 • opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych wspierających rozwój zawodowy nauczycieli
 • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania pracowni realizujemy poprzez następujące formy:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • warsztaty, kursy
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje, seminaria
 • konsultacje indywidualne.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • nauczyciele kształcenia ogólnego (I, II i III etapu edukacyjny) ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli informatyki, geografii i przyrody.
 • nauczyciele kształcenia branżowego
 • doradcy metodyczni
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.

Opcje strony

do góry