Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/o-kpcen/pracownie/pracownia-humanistyczna/16223,Pracownia-Humanistyczna.html
19.06.2024, 23:04

Pracownia Humanistyczna

kierownik: Iwona Rostankowska  - edukacja humanistyczna, język polski, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty

 • Małgorzata Zofia Chludzińska-Kopińska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego
 • Katarzyna Karska-Rasmus - język niemiecki, dyplomowany mediator
 • Ewa Kujawa - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka polskiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego)
 • Agnieszka Obrocka-Hoc - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka niemieckiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego i nakielskiego)
 • Anna Rupińska -  redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo
 • Piotr Szczepańczyk - edukacja muzyczna, media społecznościowe (Facebook, YouTube), TIK
 • Elżbieta Zmarzlak - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka polskiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego)
 • Arleta Kempa - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli historii i rad pegagogicznych szkół podstawowych obszaru m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego)
 • Marzena Wojtynowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli historii i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy  i powiatów:  bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego) 

  

Celem Pracowni Humanistycznej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli wszystkich typów szkół z następujących przedmiotów:
  - języka polskiego
  - języków obcych
  - historii i wiedzy o społeczeństwie
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych
 • współpraca z organami  prowadzącymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • wspieranie nauczycieli przedmiotów humanistycznych w podejmowaniu nowatorskich inicjatyw i organizowanie warunków do wymiany doświadczeń oraz promowanie działań w zakresie dobrych praktyk
 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli w całym środowisku edukacyjnym
 • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego zgodnie ze wskazanymi potrzebami
 • publikowanie materiałów metodycznych, opracowanie i upowszechnianie artykułów w czasopiśmie UczMy i na stronie internetowej placówki
 • promowanie działalności KPCEN w Bydgoszczy
 • opracowywanie oferty programowej na dany rok szkolny.
 • współpraca z nauczycielami konsultantami w innych pracowniach w KPCEN w Bydgoszczy
 • doskonalenie własne.
 • realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora KPCEN w Bydgoszczy lub organ prowadzący.

Zadania pracowni realizujemy poprzez następujące formy:

 • sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 • kursy
 • warsztaty
 • wykłady
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje, seminaria
 • konsultacje indywidualne

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • pracownicy organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Opcje strony