Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik: Krystyna Karpińska-wychowanie przedszkolne, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika zabawy, gimnastyka korekcyjna trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji

 • Norbert Łysiak - wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna, menadżer sportu, trener pływania, kolarstwa, instruktor treningu funkcjonalnego, Nordic Walking 
 • Paulina Kaźmierczak-Majdzińska - język angielski, nauczyciel konsultant, projekty międzynarodowe, Project Based Learning
 • Lucyna Bełza-Gałązka - wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego
 • Anna Miszewska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu m. Bydgoszczy (dzielnice: Fordon, Brdyujście, Siernieczko, Zimne Wody, Bartodzieje) oraz powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego)
 • Ewa Nowicka - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu m. Bydgoszczy, m. Inowrocławia oraz powiatów bydgoskiego, tucholskiego, świeckiego, nakielskiego, sępoleńskiego, mogileńskiego i żnińskiego)
 • Sandra Kurdynowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z  powiatów mogileńskiego i żnińskiego)
 • Marzenna Wojtkowiak - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszczy)
 • Joanna Żmudzka-Kruszyńska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego

Celem Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy
i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli:

 • wychowana przedszkolnego
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • języków obcych
 • wychowania fizycznego
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych
 • wspierane nauczycieli wszystkich specjalności w podejmowaniu nowatorskich inicjatyw i organizowanie warunków do wymiany doświadczeń oraz promowanie działań w zakresie dobrych praktyk
 • opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych wspierających rozwój zawodowy nauczycieli
 • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zadania pracowni realizujemy poprzez następujące formy:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 • warsztaty, kursy
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje
 • seminaria
 • konsultacje.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, wychowania fizycznego
 • pracownicy organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.

Opcje strony

do góry