Pracownia Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej

kierownik: Grażyna Szczepańczyk - nauczyciel konsultant - edukacja wczesnoszkolna

 • Kamila Bagniewska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli matematyki i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego-gminy Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Solec Kujawski), sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego)
 • Ewa Grzanka - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego, przewodnicząca Regionalnej Grupy Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta)
 • Justyna Prud - nauczyciel konsultant – nauczyciel matematyki

 

Pracownię Matematyczno-Przyrodniczą w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy tworzą nauczyciele z wieloletnim stażem zawodowym, ogromnym bagażem doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Jako nadrzędne zadanie przyjęto wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Bogata oferta szkoleń skierowana jest do nauczycieli pracujących na różnych etapach edukacyjnych począwszy od przedszkoli aż do szkół ponadpodstawowych. Podejmowane działania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz edukacji obejmują swoim zasięgiem szczebel lokalny, regionalny, krajowy oraz międzynarodowy. Do współpracy zapraszamy ekspertów zewnętrznych – uznane autorytety na niwie edukacji.

Zadania pracowni:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • wspomaganie pracy szkoły/placówki w realizacji zadań wynikających ze zmian w oświacie
 • udzielanie pomocy w opracowaniu i ewaluacji programów nauczania
 • wspieranie w budowaniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela
 • upowszechnianie czynnościowych i aktywizujących metod nauczania-uczenia się
 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych
 • propagowanie zajęć terenowych
 • propagowanie projektów edukacyjnych
 • wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • wspieranie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych
 • wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości kształcenia
 • opiniowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli
 • wspieranie awansu zawodowego nauczycieli
 • opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych
 • recenzowanie prac, materiałów dydaktycznych
 • upowszechnianie nowatorskich działań, dobrych praktyk

Zadania pracowni realizowane są poprzez:

 • konferencje
 • warsztaty
 • seminaria
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • szkolenia zespołów przedmiotowych
 • zajęcia otwarte
 • zajęcia terenowe
 • konsultacje zbiorowe i indywidualne
 • dyżury metodyczne
 • publikacje

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych
 • pracownicy organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Opcje strony

do góry