Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/o-kpcen/o-nas/16220,O-nas.html
2023-06-06, 09:21

O nas

MISJA

Wspieramy dyrektorów i nauczycieli uwzględniając ich potrzeby edukacyjne.

NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Mapa powiatów, w których działa KPCEN w Bydgoszczy
Wykres pokazujący % wsparcie nauczycieli w rejonach. Rejon bydgoski 47,7%, rejon toruński 32,8%, rejon włocławski 19,5%
 

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 15 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.
 •  Jesteśmy w Wikipedii
 • Posiadamy swój kanał na YouTube

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.

PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Plastyka w szkole, konferencja z warsztatami
 • Sprawne ciało, spokojny umysł

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • Kształtowanie kompetencji społecznych
 • Zaspakajanie potrzeb uczniów w zakresie budowania poprawnych relacji społecznych w zespole
 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Jednym głosem o wartościach
 • Trening funkcjonalny w szkole
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w przedszkolu-Od zachwytu przyrodą do postaw proekologicznych

INNE DZIAŁANIA

 • Edukacja regionalna - Mój dom, moja ojczyzna, narady dyrektorów z Kuratorium Oświat)
 • Artykuł do Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy nt. Od zachwytu przyrodą do postaw proekologicznych

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Sprawne ciało, spokojny umysł

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Wychowawcy i rodzice -zasady skutecznej współpracy
 • Organizacja zebrań z rodzicami, W. Wyszyńska
 • Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci - Przyjaciele Zippiego
 • Kurs na kierownika wypoczynku

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Edukacja klasyczna

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Kultura antyczna w edukacji polonistycznej

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Uczeń z doświadczeniem migracji - wsparcie i praca na lekcjach języka obcego
 • Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracji

INNE DZIAŁANIA

 • Kawiarenka on-line: Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z Ukrainy
 • Sieć GeoStart: Wymiana doświadczeń: Jak wspomagamy dzieci z Ukrainy na lekcjach geografii i przyrody?

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 •  Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023 roku
 • Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w formule 2023
 • Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Matura z języka polskiego w formule 2023 - poziom podstawowy
 • Matura z języka polskiego w formule 2023 - poziom rozszerzony
 • Egzamin maturalny z matematyki 2023
 • Rozwijanie produktywnych sprawności językowych pod kątem przygotowania do matury z języka niemieckiego w formule 2023
 • Egzamin maturalny z biologii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
  w roku 2023

INNE DZIAŁANIA

 • Sieć wspomagania i współpracy: Budowa arkuszy matury próbnej
  z matematyki 2023
 • Próbna matura z matematyki z KPCEN 2023

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Platforma Szkoła-Uczelnia-Pracodawca

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Egzamin zawodowy formuła 2019 –zasady i warunki przeprowadzania
 • Szkolenia branżowe nauczycieli - praktyczne wskazówki i rozwiązania

INNE DZIAŁANIA

 • Organizacja wizyt studyjnych dla nauczycieli w zakładach pracy

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Sprawne ciało, spokojny umysł

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Zdalnie nie tylko w czasie pandemii
 • Narzędzia online do projektowania animacji, prezentacji, filmów
 • Jak motywować ucznia do uczenia się, wykorzystując narzędzia TIK?
 • Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci
 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole
 • Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
 • Genially - nowy wymiar prezentacji – podstaw
 •  Nadzór i odpowiedzialność dyrektora za organizację pracy sekretariatu szkoły placówki oświatowej 
 • Jak przygotować się do oceny pracy?
 • Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
 • Zarządzać czy Przewodzić?
 • Język niemiecki dla nauczycieli różnych przedmiotów - kurs na poziomie B1
 • Sieć nauczycieli matematyki - metody aktywizujące
 • “Narzędzie Canva bez tajemnic”- warsztaty on-line w ramach sieci NKJO
 • Sposoby wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych
 • Narzędzie Genially w nauczaniu języków obcych
 • Lekcje języka obcego z wykorzystaniem TIK
 • Narzędzie Canva bez tajemnic - warsztaty online w ramach sieci CoNext
 • Kody QR w grach terenowych
 • Robotyka dla najmłodszych
 • Zaprogramuj przyszłość - najmłodsi w świecie programowania
 • Rola i zadania opiekuna stażu i mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela – zmiany od września 2022 roku
 • Podstawy obróbki VIDEO 

INNE DZIAŁANIA

 • Pakiet narzędzi TIK dla nauczyciela języków obcych - zestaw aplikacji, blogów, narzędzi TIK i stron internetowych do wykorzystania przez n-li języków obcych
 • Opracowanie z nauczycielami należącymi do sieci NKJO escape roomu,
 • Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK
 • Laboratoria przyszłości. Realizacja programu w szkołach – sieci dyrektorów,
 • Materiały na platformie YouTube

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Laboratoria przyszłości. Przyjazne narzędzia do projektowania 3D. Zasady druku 3D
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks

INNE DZIAŁANIA

 • Programowanie robotów przemysłowych (wersja edukacyjna) - wyjazd studyjny dla nauczycieli
 • Sieć GeoStart: Wykorzystanie wirtualnego laboratorium przedmiotowego ClassVR na lekcjach geografii i przyrody oraz zajęciach pozalekcyjnych
 • Laboratoria przyszłości. Realizacja programu w szkołach – sieci dyrektorów

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022
 • PLASTYKA  W SZKOLE, konferencja z warsztatami
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wystąpienia na naradach KO

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Sprawne zarządzanie placówką oświatową- dokumentacja szkolna
 • Praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia
 • Trudny uczeń - trudna klasa
 • Behawioralna modyfikacja zachowań
 • Pomoc psychologiczo-pedagogiczna z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Depresja nastolatków
 • Zgrana klasa - rola wychowawcy w budowaniu relacji między uczniami
 • Kształtowanie wizerunku skutecznego wychowawcy
 • Etykieta w miejscu pracy
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia. Wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • (Za)graj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Ocenianie wewnątrzszkolne
 • Przełamać schematy w edukacji
 • Kreatywność na zajęciach wychowania fizycznego 
 • Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej 
 • Gry i zabawy ruchowe w edukacji przedszkolnej
 • Awans zawodowy nauczycieli po 1 września 2022 r.
 • Rola i zadania opiekuna stażu i mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela – zmiany od września 2022 roku
 • Pierwsze kroki dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
 • Statut szkoły. Budowa i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa
 • ABC skutecznego dyrektora szkoły, przedszkola
 • Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23
 • Nowoczesne narzędzia pracy w wychowaniu fizycznym
 • Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym
 • Rysicielstwo, sposobem na skuteczne uczenie się
 • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • Jak rozwijać zdolności plastyczne dzieci w przedszkolu
 • Stymulowanie rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne,
 • Trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie integracji sensorycznej

INNE DZIAŁANIA

 • Próbny egzamin ósmoklasisty 2023
 • Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki w klasie VII
 • Diagnoza sprawności rachunkowej w klasie czwartej
 • Sieć wspomagania i współpracy: Budowa arkuszy matury próbnej z matematyki 2023
 • Próbna matura z matematyki z KPCEN 2023
 • Kompleksowe wspomaganie Szkoły Podstawowej w Jeżewie
 • Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek
 • Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami w  3 rejonach województwa kujawsko-pomorskiego

PRIORYTETY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

1. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Sprawne ciało, spokojny umysł
 • Autyzm jest kolorowy
 • Akumulator przedszkolny

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Język “Żyrafy” w szkole - Porozumienie Bez Przemocy w praktyce szkolnej i wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli. Budowanie relacji w zespole nauczycielskim
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Kreatywność na zajęciach wychowania fizycznego 
 • Pierwsze kroki dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
 • Przyjaciele Zippiego

2. Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 (moduł poświęcony edukacji regionalnej)
 • Plastyka  w szkole, konferencja z warsztatami
 • Edukacja regionalna - Mój dom, moja ojczyzna. (narady dyrektorów z Kuratorium Oświaty)
 • Forum Nauczyciele-Nauczycielom nt. Regionalizm w przedszkolu

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej,
 • Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów
 • Celebrowanie świąt i uroczystości na wesoło sposobem na integrację lokalnej społeczności

INNE DZIAŁANIA

 • Projekt “Dla Jana Pawła II”
 • Współpraca z PTTK Oddział Inowrocław - Rajdy piesze dla dzieci i nauczycieli; organizacja konkursu wiedzy “Znawca mapy”
 • Pomysły na lekcje o tematyce regionalnej w kształceniu obcojęzycznym (Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego)
 • Spotkania o tematyce regionalnej w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców świetlic
 • Szkolny Animator Rowerowy część 4 i 5 YouTube

OBSZARY PRACY REKOMENDOWANE
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA  OŚRODKÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń ujętych w orzeczeniach zespołów orzekających poradni na każdym etapie edukacji. Budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży w kontekście problemów współczesnej rzeczywistości.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Depresja nastolatków
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych

2. Prawo oświatowe – zmiany w obszarze edukacji ucznia ukraińskiego w szkole na każdym etapie kształcenia. Metody pracy i integracja uczniów.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Sprawne zarządzanie placówką oświatową- dokumentacja szkolna
 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • ABC skutecznego dyrektora szkoły, przedszkola
 • Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23
 • Pedagogika zabawy sposobem na integrację międzykulturową w przedszkolu i szkole

INNE DZIAŁANIA

Zespół konsultacyjno - doradczy  dyrektorów szkół i placówek do spraw ucznia ukraińskiego

3. Diagnoza edukacyjna a ocenianie osiągnięć uczniów.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego
 • Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?
 • Diagnoza przedszkolna i co dalej?
 • Komputerowe wspomaganie oceniania

INNE DZIAŁANIA

 • Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w klasach siódmych.
 • Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Diagnoza sprawności rachunkowej w klasach czwartych
 • Próbny egzamin maturalny z matematyki 2023

4. Wykorzystanie środków dydaktycznych pozyskanych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” ze szczególnym uwzględnieniem elementów programowania i robotyki.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Laboratoria przyszłości. Edukacja STREAM! Włącz lewą i prawą półkulę mózgową!

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Laboratoria przyszłości. Przyjazne narzędzia do projektowania 3D. Zasady druku 3D
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks

INNE DZIAŁANIA

 • Programowanie robotów przemysłowych (wersja edukacyjna) - wyjazd studyjny dla nauczycieli
 • Sieć GeoStart: “Wykorzystanie wirtualnego laboratorium przedmiotowego ClassVR na lekcjach geografii i przyrody oraz zajęciach pozalekcyjnych”
 • Laboratoria przyszłości. Realizacja programu w szkołach – sieci dyrektorów,

5.   Wychowawca w klasie i szkole – komunikacja interpersonalna, zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, diagnoza i narzędzia wychowawcze.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Zarządzać czy Przewodzić?
 • Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Język “Żyrafy” w szkole - Porozumienie Bez Przemocy w praktyce szkolnej
 • Kształtowanie wizerunku skutecznego wychowawcy
 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Zgrana klasa - rola wychowawcy w budowaniu relacji między uczniami
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia. Wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem
 • Integrowanie zespołu uczniowskiego
 • Budowanie rzeczywistego wizerunku nauczyciela
 •  Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Depresja nastolatków
 •  Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Budowanie dobrych relacji w radzie pedagogicznej
 • Jak stworzyć słuchowisko?

6.   Jak kształcić kompetencje kluczowe na każdym etapie edukacyjnym?

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Strategie uczenia się języka niemieckiego
 • Style i strategie uczenia się języków obcych
 • Innowacja pedagogiczna na zajęciach języka obcego
 • Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka obcego
 • Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia
 • Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • Kompetencje kluczowe - jak je rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym?

INNE DZIAŁANIA

 • Lekcja otwarta – matematyka

REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Wzmocnić wsparcie przedmiotowe nauczycieli.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Forum Praktyków - Konferencja dla nauczycieli języków obcych
 • Kształcenie poszukujące w edukacji przyrodniczej
 • Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023
 • Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023
 • Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023
 • Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022
 • Plastyka w szkole, konferencja z warsztatami
 • Forum Praktyków - Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego
 • Forum przedszkolne- Nauczyciele-Nauczycielom
 • Forum wymiany doświadczeń nauczycieli biologii – Nauczyciele -Nauczycielom

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Tajniki konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
 •  Podstawowe Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
 • Jak motywować ucznia do uczenia się, wykorzystując narzędzia TIK?
 • Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci
 • Lapbook na lekcji matematyki - online
 • Praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Adaptacja programu nauczania do możliwości grupy
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/wymagającym wsparcia (sieć NKJO, spotkanie z ekspertem)
 • Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Jak pomóc uczniowi przygotować się do egzaminu?
 •  Językowe i łamacze lodów. Jak motywować ucznia do nauki języka obcego?
 • Egzamin ósmoklaisty z języka obcego. Jak skutecznie przygotować do niego uczniów?
 • Praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia na zajęciach języka obcego
 • Praca bez podręczników na zajęciach języków obcych
 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?
 • Zagraj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Egzamin maturalny z matematyki 2023
 • Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23
 • Matematyka w ruchu
 • Nauka czytania metodą symultacyjno - sekwencyjną
 • Uczymy myślenia-narzędzia TOC w edukacji przedszkolnej
 • Trening twórczości
 • Jak rozwijać myślenie naukowe dzieci od najmłodszych lat?
 • Elementy elektroniki na lekcjach techniki
 • Elementy robotyki na lekcjach techniki
 • Gram, śpiewam, rozumiem - kurs doskonalenia zawodowego
 • Muzyka z uśmiechem na ustach

INNE DZIAŁANIA

 • Kawiarenka on-line: Jak tworzymy programy naprawcze?
 • Sieć GeoStart: Zajęcia terenowe na lekcji geografii i przyrody
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych z terenu powiatu mogileńskiego, żnińskiego i Gminy Sicienko – Nauczycielski Klub Języków Obcych- NKJO
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych z terenu powiatu inowrocławskiego, gminy Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski - CoNext
 • Prowadzenie prywatnej grupy na Facebooku – Nauczycielski Klub Języków Obcych
 • Zespół problemowy – działania innowacyjne na zajęciach języków obcych
 • Nagrania w studiu KPCEN  – gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach językowych (słownictwo, komunikacja, gramatyka)
 • Wojewódzki Festiwal piosenki w języku obcym „Nastrój się na Święta” (organizacja - sieć NKJO)
 • Konkurs piosenki anglojęzycznej/piosenki w języku obcym (organizacja - sieć NKJO)
 • Przegląd form teatralnych w języku obcym (organizacja - sieć NKJO
 • Konkurs kulturowy języka angielskiego (organizacja - sieć CoNext)
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych z terenu powiatu nakielskiego, sępoleńskiego i bydgoskiego
 • Kompleksowe wspomaganie Szkoły Podstawowej w Jeżewie
 • Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki w klasie VII
 • Diagnoza sprawności rachunkowej w klasie czwartej
 • Próbny egzamin ósmoklasisty 2023
 • Próbna matura z matematyki z KPCEN 2023
 • Sieć wspomagania i współpracy: Budowa arkuszy matury próbnej z matematyki 2023
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
 • Wymiana doświadczeń i refleksji w ramach sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej METODYKAwa
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli muzyki

2. Zintensyfikować działania wspierające nauczycieli w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli. Budowanie relacji w zespole nauczycielskim
 • Higiena głosu - podstawowe zasady
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia. Wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem

INNE DZIAŁANIA

 • Organizacja spotkania dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych - joga
 • Organizacja spotkania/cyklu spotkań dla nauczycieli/n-li konsultantów i doradców metodycznych - joga
 • II Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych  i ponadpodstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej  do nauki języka obcego “Grajmy i uczmy się języka obcego”

 

 

Opcje strony