Aktualnie znajdujesz się na:

O nas

MISJA

Wspieramy dyrektorów i nauczycieli uwzględniając ich potrzeby edukacyjne.

NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Mapa powiatów, w których działa KPCEN w Bydgoszczy
Wykres pokazujący % wsparcie nauczycieli w rejonach. Rejon bydgoski 47,7%, rejon toruński 32,8%, rejon włocławski 19,5%
 

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 15 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI  
W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Realizacja nowej podstawy programowej w zakresie języków obcych
 • Wskazówki metodyczne i rekomendacje zapisane w podstawie programowej jako źródło planowania dydaktycznego
 • Edukacja ekonomiczna w podstawie programowej 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej
 • Realizacja nowej podstawy programowej: obudowa dydaktyczna
 • Realizacja i monitorowanie podstawy programowej- szkolenie zespołów nauczycielskich 
 • Dobra lekcja języka niemieckiego 
 • Gryi zabawy w procesie nauczania języka angielskiego 
 • Projektowanie zmian w systemie dydaktycznym nauczyciela geografii na podstawie wyników egzaminu maturalnego
 • Zajęcia w terenie jako efektywna forma nauczania przyrody i geografii
 • Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych
 • Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawowe źródło informacji o regionie
 • Metoda problemowa w nauczaniu - uczeniu się geografii 
 • Budowanie sieci nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych
 • Zbudowanie sieci nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
   
 1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Platforma współpracy: szkoła – uczelnia - pracodawca- seminarium
 • Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy – konferencja

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Zintegrowany System Kwalifikacji w praktyce doradcy zawodowego
 • Metodologia opracowania programów nauczania dla zawodu
 • Metoda tekstu przewodniego w praktycznej nauce zawodu
 • Rodzaje, obszary i formy współpracy szkoły z potencjalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego (stacjonarnie/zdalnie)
 • Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu zawodowego 
 • szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Gdzie? Jak? Kiedy? 
   
 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno– pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Geograficzny niezbędnik  - konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół podstawowych
 • Niełatwy powrót do szkoły
 • Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań
 • Trudny uczeń – trudna klasa
 • Integracja zespołu klasowego
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Zaburzenia lękowe u dzieci
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Dziecko z ZepołemAspergera w zespole klasowym 
 • Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem z Autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole masowej
 • Depresja nastolatków
 • Przyjaciele Zippiego
 • Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Strategie aktywnego nauczania w szkolnej praktyce
 • Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?
 • Uczeń zdolny bez sukcesów? Metody i formy pracy z uczniem zdolnym
 • Rozwiń skrzydła - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - adaptacja programu i działania nowatorskie
 • Jak włamać się do mózgu? - uczymy, jak się uczyć
 • Potrzeby edukacyjne uczniów z ubytkiem słuchu - Nie słyszę? Rozumiem!
 • Praca z uczniem z dysleksją na lekcji języka angielskiego
 • Ocenianie kształtujące jest OK
 • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 
 • Komputerowe wspomaganie oceniania
 • Kurs na kierownika wypoczynku
 • Warsztat pracy początkującego nauczyciela
 • Jak zwiększyć skuteczność edukacji szkolnej?
 • Wspomaganie nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów (prowadzenie zajęć otwartych, udzielanie konsultacji wg potrzeb)
 • Wspomagania przedszkoli w rozwoju BAWIĘ SIĘ, UCZĘ SIĘ - WIEM I POTRAFIĘ
   
 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza  
 • Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły z wykorzystaniem TIK
 • Forum Praktyków

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część II
 • ABC bezpieczeństwa nauczycieli  
 • Organizacja i realizacja lekcji online –MS Teams
 • Praca w chmurze – Classroomlub Office365 
 • Środowisko Scratch- podstawy programowania 
 • Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu
 • Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
 • Kompetencje cyfrowe dyrektora - TIK w pracy szkoły
 • Odwrócona lekcja języka angielskiego
 • Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego
 • Tablica interaktywna w przedszkolu
 • Zaprogramuj przyszłość – najmłodsi w świecie programowania
 • Bitable– tworzenie animacji – narzędzia on-line w pracy nauczyciela 
 • Storybird, czyli multimedialna książka obrazkowa – narzędzia on-line w pracy nauczyciela
 • Elementy elektroniki i robotyki na lekcjach techniki
 • Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w kształceniu ogólnym i zawodowym (stacjonarnie/ zdalnie)
 • Oswajamywydruk 3D (stacjonarnie/ zdalnie) 
 • Wprowadzeniedo systemu LINUX (stacjonarnie/ zdalnie) 
 • Strukturasieci komputerowych – nauka przez symulację (stacjonarnie/ zdalnie) 
 • Wstępdo baz danych, język SQL (stacjonarnie/ zdalnie) 
 • Jak ułatwić sobie pracę, czyli TIK w edukacji (stacjonarnie/ zdalnie)
 • Nauczaniezdalne w edukacji (stacjonarnie/ zdalnie) 
 • konsultacje metodyczne dla nauczycieli dotyczące metod i form efektywnego nauczania w systemie pracy zdalnej
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego
   
 1. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski 
 • Prawo karne w oświacie (ekspert - sędzia Sądu Najwyższego)

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Siła kontraktu
 • Kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Mediacjeszkolne i rówieśnicze -etapy wdrażania mediacji do szkół i placówek oświatowych 
 • Modelowanieprzez dorosłych zachowań uczniów  
 • JęzykŻyrafy” w szkole Porozumienie bez Przemocy w praktyce szkolnej 
 • Hejti mowa nienawiścisamookaleczenia , interwencja kryzysowa w szkole 
 • Podróż do praw dziecka
 • Kultura zachowania i normy społeczne – jak rozmawiać o kulturze na lekcjach języka obcego
 • Poznajemy kulturę muzyczną Kujaw (tańce i przyśpiewki, architektura i stroje)
 • Czas na wartości
 • Wychowanie patriotyczne dziś – społeczeństwo z tradycjami jutro
 • Czy na uroczystościach szkolnych można się śmiać? 
 • Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych
 • Strażnicy uśmiechu 1 program edukacyjny

PRIORYTETY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Nauczyciele - Nauczycielom - wymiana doświadczeń dotycząca nowatorskich rozwiązań metodyczno– organizacyjnych 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Efektywne zarządzanie własną pracą i pracą innych,
 • Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
 • Mediacja jako ważny element pracy dyrektora 
 • Notatka wizualna 
 • Warsztaty teatralne   
 • Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej  
 • Trening twórczości
 • Gra dydaktyczna na lekcji matematyki
 • Metoda eksperymentu na lekcji matematyki
 • Realizacja nowej podstawy programowej: obudowa dydaktyczna pod kątem wdrażania innowacji pedagogicznych
 • Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych
 • Innowacyjne programy nauczania- pomoc w realizacji 
 • udzielanie konsultacji wg potrzeb
   
 1. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

KONFERENCJE/SEMINARIA 

 • Kultura oceniania


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań
   

OBSZARY PRACY REKOMENDOWANEPRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

DLA  OŚRODKÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

Rozwijanie umiejętności informatycznych nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zdalnego. Sposoby sprawdzania, oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach pracy zdalnej z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego. Sposoby badania efektywności kształcenia. 

 KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Praca zdalna nauczyciela   bibliotekarza
 • Kompetencje cyfrowe dyrektora-TIK w pracy szkoły w nauczaniu zdalnym


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Wykorzystanie narzędzi Google Meet lub MS Teams w nauczaniu zdalnym 
 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego
 • Udzielanie i otrzymywanie kształtującej informacji zwrotnej w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów:Jak budować i wykorzystywać własne karty pracy na lekcji matematyki (lub online)? 
 • Ocenianie kształtujące jest OK
 • Komputerowe wspomaganie oceniania
 • Tworzenie materiałów wspomagających pracę nauczyciela - testów diagnozujących umiejętności ucznia pozostającego w edukacji domowej 
 • Przygotowanie materiałów wspomagających pracę nauczyciela - ankieta do oceny jakości nauczania zdalnego 


Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

 WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze – etapy wdrażania mediacji do szkół i placówek oświatowych
 • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej– program edukacyjny


Budowanie relacji i wzajemna komunikacja jako podstawy skutecznej współpracy w sytuacjach nietypowych, trudnych, kryzysowych, w tym metody komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

 • Kawiarenka dyskusyjna dla polonistów (wymiana doświadczeń między nauczycielami, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli)

Nowoczesne formy i aktywizujące metody pracy z uczniem, z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania i kompetencji kluczowych. Wykorzystanie telekonferencji w pracy. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Akumulator przedszkolny 

 
WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Metody i techniki aktywizujące  
 • Rysicielstwo sposobem na skuteczne uczenie się 
 • Metoda projektów w przedszkolu 
 • TOC dla edukacji      
 • Organizacja i realizacja lekcji online –MS Teams 
 • Praca w chmurze – Classroom lub Office365 
 • Środowisko Scratch - podstawy programowania 
 • Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu 
 • Sposoby indywidualizowania pracy z dzieckiem w przedszkolu na przykładzie Planu Daltońskiego 
 • TOC dla edukacji      
 • Gra dydaktyczna na lekcji matematyki
 • Metoda eksperymentu na lekcji matematyki
 • Jak budować i wykorzystywać własne karty pracy na lekcji matematyki (lub online)? 
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Realizacja nowej podstawy programowej: obudowa dydaktyczna pod kątem wdrażania innowacji pedagogicznych
 • Uczniu, odezwij się! O sztuce mówienia na temat w czasie lekcji języka polskiego
 • Skuteczne metody indywidualnej pracy z uczniem
 • Jak uczyć się języka angielskiego
 • Opowiadania i bajki na lekcji języka angielskiego
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
 • Dobra lekcja języka angielskiego
 • Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego
 • Strategie uczenia się języka niemieckiego
 • Metoda projektu na lekcji j. angielskiego
 • Sprawdzian? Test? Kartkówka? - wyjaśniamy uczniom
 • Zdalnie nie tylko w czasie pandemii
 • Odwrócona klasa
 • Metod projektów w edukacji wczesnoszkolnej
 • Jak nauczyć dzieci uczenia się?
 • Plan daltoński sposobem na samodzielność dzieci


Współpraca i wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w sytuacjach kryzysowych, w tym w warunkach pracy zdalnej. 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część I
 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część II
 • Odpowiedzialność dyrektora za organizację wycieczki szkolnej
 • Mediacja jako ważny element pracy dyrektora  
 • Obserwacja zajęć jako narzędzie pracy dyrektora przedszkola i szkoły, Podział strony
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Odpowiedzialność nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • ABC bezpieczeństwa nauczycieli     
 • Tablica interaktywna w przedszkolu
 • Bitable – tworzenie animacji – narzędzia on-line w pracy nauczyciela
 • Storybird, czyli multimedialna książka obrazkowa – narzędzia on-line w pracy nauczyciela
 • Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami 
 • Indywidualne konsultacje 


Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela – budowanie autorytetu, podstawowe obowiązki, awans zawodowy. 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego 
 • Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego 
 • Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Opiekun stażu
 • Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty
 • Awans zawodowy – nauczyciel mianowany
 • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Egzamin na stopień nauczyciela mianowanegodyplomowany 
 • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Rozwój zawodowy nauczycieli zadaniem dyrektora szkoły
 • Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela 
 • Obserwacja lekcji języka obcego na przykładzie lekcji języka angielskiego
 • Time and tense, czyli jak rozumieć i tłumaczyć odwzorowanie czasu w czasach gramatycznych języka angielskiego
 • Czas i podróże, wzloty i upadki – metaforyczna logika wybranych angielskich idiomów
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na różnych poziomach zaawansowania (A1, B1, B2) 
 • Kursy języka niemieckiego dla nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach zaawansowania 
 • Organizacja i prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli przedszkoli  Na starcie  
 • Awans zawodowy – pomoc w tworzeniu dokumentacji, kreatywne rozwiązania dla nauczycieli 
 • Wsparcie dla nauczycieli na drodze awansu zawodowego (konsultacje wg potrzeb)

 Tworzenie programów i innowacji pedagogicznych – metodologia pracy, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy edukacyjnej. 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Tworzenie programów własnych zgodnych z nową podstawą programową
 • Diagnoza przedszkolna 
 • Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej? 
 • Jak zbudować test diagnozy wstępnej z matematyki w szkole ponadpodstawowej?
 • Opiniowanie programów nauczania 

Przygotowanie materiałów dla nauczycieli do diagnozy maturalnej z matematyki – Matura próbna z KPCEN 2021  

Opcje strony

do góry