Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Kompetencje dydaktyczne nauczycieli w zakresie oceniania

 
 
 
 
 
 

Program

Podstawa prawna  wewnątrzszkolnego oceniania  osiągnięć edukacyjnych uczniów

Ocenianie sumujące a ocenianie wspierające

Spójność kryteriów  oceniania z wymaganiami określonymi w  podstawie programowej

Formułowanie wymagań edukacyjnych  niezbędnych do otrzymania przez ucznia  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Ocenianie jako sposób jakościowego monitorowania realizacji podstawy programowej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry