Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Kompetencje dydaktyczne nauczycieli w zakresie oceniania (zdalnie)

Program

Podstawa prawna  wewnątrzszkolnego oceniania  osiągnięć edukacyjnych uczniów
Funkcje oceniania i czynniki wpływające na ocenianie uczniów
Ocenianie sumujące a ocenianie wspierające
Spójność kryteriów  oceniania z wymaganiami określonymi w  podstawie programowej
Formułowanie wymagań edukacyjnych  niezbędnych do otrzymania przez ucznia  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
Ocenianie jako sposób jakościowego monitorowania realizacji podstawy programowej

Cel

Doskonelenie kompetencji nauczyciela w zakresie oceniania z uwzglednieniem obowiązujących przepisów prawa.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry