Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy


niepodlegla

A A A

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Zawartość:
1. Wstęp
2. Dane kontaktowe
3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych
6. Bezpieczeństwo danych osobowych
7. Jak przetwarzamy dane. Jakie dane przetwarzamy
8. Przechowywanie danych
9. Informacje końcowe


1. Wstęp

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z tym informujemy Państwa o tym w jakim zakresie przetwarzane są Wasze dane osobowe.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów przez Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz praw przysługujących.

 

2. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9

85-067 Bydgoszcz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

E-mail: inspektor@cen.bydgoszcz.pl
Adres:
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Informacja dotyczy następujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 

5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

KPCEN w Bydgoszczy realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Klient ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pan ma prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób),

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: inspektor@cen.bydgoszcz.pl, lub pisemnie na adres: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.

Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Panią/Pana poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowała/ł, cofając zgodę.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Jak przetwarzamy dane.

KPCEN w Bydgoszczy przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, KPCEN w Bydgoszczy każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe mogą obejmować dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, miejsce zatrudnienia.

W ramach prowadzenia szczególnych form szkoleniowych (np. warsztaty, kursy kwalifikacyjne) dane osobowe mogą być poszerzone o datę i miejsce urodzenia, kwalifikacje zawodowe itp.

8. Przechowywanie danych

KPCEN w Bydgoszczy przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. 
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

9. Informacje końcowe

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji wynikających z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelkich zmianach KPCEN w Bydgoszczy będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim

Autorów nagrodzonych prac z nauczycielem zapraszamy 24 maja 2018 roku o godz. 12.00 do Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 2 na ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w ramach projektu Leon Wyczółkowski inspiruje.

zobacz wyniki...

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem KUJAWSKO-POMORSKIE JAKIEGO NIE ZNACIE. Organizatorem Konkursu jest VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy. Konkurs uwzględnia realizację zadań z  zakresu Edukacji regionalnej wpisanej w  Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.
Celem konkursu jest:

 1.  Popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego
 2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych uczniów
 3. Kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego regionu i własnej tożsamości.

więcej...

22 maja 2018 w godzinach 12.00 – 14.00 zapraszamy do szkółki leśnej w Tryszczynie nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych uczestniczących w realizacji projektu LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW na szkolenie na temat sadzenia drzew 100 DRZEW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI.

więcej...

image00223 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika odbędzie się I Konferencja pod nazwą: "Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej - priorytety i wyzwania", której organizatorem jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane m.in. funkcjonalności  Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej "EDUPOLIS" oraz najbliższe plany projektowe związane z rozwojem innowacyjnej edukacji z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Będą również wręczone listy gratulacyjne oraz specjalna nagroda dla dyrektora najaktywniejszej szkoły na "Edupolis".

Stowarzyszenie Strefa Mediacji oraz kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy wraz z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszeniem Edukacji Przedszkolnej Inicjatywa i Twórczość zapraszają na inaugurację obchodów XII Światowych Dni Bajki. Odbędą się one po raz pierwszy w naszym województwie, równolegle w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku a także w Brodnicy w dniach 24 – 27.05.2018 r.

więcej...

Zapraszam na warsztaty POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, które odbędą się 14 i 21 maja 2018 r. o godz. 15.00-19.00 w KPCEN w Bydgoszczy , ul. Jagiellońska 9. 
Zapisy; ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl 

Projekt  finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.
Skierowany jest do pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski.
Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział  w szkoleniach oraz przeprowadzeniu kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018r do VIII 2019r.

więcej...   list polecający...   pismo do ODN...

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję wojewódzką Innowacyjna edukacja – czyli jaka?, która odbędzie się 17 maja 2018 r., godz. 12.30–16.00 w Centrum Dialogu w Toruniu.

więcej...

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) we współpracy ze stowarzyszeniami: Friends of Perth, English Speaking Union oraz Biblioteką Główną UTP zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy nie przekroczyli 20 roku życia do udziału w konkursie fotograficznym promującym komunikację pomiędzy miastami partnerskimi Bydgoszczy.

więcej...    karta zgłoszenia...

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Zawartość:
1. Wstęp
2. Dane kontaktowe
3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych
6. Bezpieczeństwo danych osobowych
7. Jak przetwarzamy dane. Jakie dane przetwarzamy
8. Przechowywanie danych
9. Informacje końcowe


1. Wstęp

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z tym informujemy Państwa o tym w jakim zakresie przetwarzane są Wasze dane osobowe.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów przez Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz praw przysługujących.

 

2. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9

85-067 Bydgoszcz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

E-mail: inspektor@cen.bydgoszcz.pl
Adres:
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Informacja dotyczy następujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 

5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

KPCEN w Bydgoszczy realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Klient ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pan ma prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób),

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: inspektor@cen.bydgoszcz.pl, lub pisemnie na adres: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.

Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Panią/Pana poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowała/ł, cofając zgodę.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Jak przetwarzamy dane.

KPCEN w Bydgoszczy przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, KPCEN w Bydgoszczy każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe mogą obejmować dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, miejsce zatrudnienia.

W ramach prowadzenia szczególnych form szkoleniowych (np. warsztaty, kursy kwalifikacyjne) dane osobowe mogą być poszerzone o datę i miejsce urodzenia, kwalifikacje zawodowe itp.

8. Przechowywanie danych

KPCEN w Bydgoszczy przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. 
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

9. Informacje końcowe

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji wynikających z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelkich zmianach KPCEN w Bydgoszczy będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd